سرطان زبان

با در توجه به میزان شیوع بیماری سرطان زبان و نقش مهم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه تشخیص زودهنگام و توجه به علائم و عوامل خطر و روش های درمان در برنامه ضربان در روز پنجشنبه 2 تیر ماه 1401 به این موارد پرداخته می شود.

مشاهده برنامه