نوشته‌ها

رادیوتراپی

رادیوتراپی

شیمی درمانی

شيمي درماني به معناي استفاده از دارو ها و يا دارو هايي است كه براي درمان سرطان استفاده مي شون . جراحي يا راديوتراپي باعث مرگ سلولي در يك ناحيه خاص مي گردند . اما داروي شيمي درماني از طريق جريان خون در تمام بدن پخش شده ، باعث كشته شدن سلول هاي تومورالي كه متاستاز داده اند و يا در نواحي دوردست وجود داشته و قابليت تبديل شدن به يك متاستاز را دارند مي گردد . بيش از 100 داروي شيمي درماني در تركيبات مختلف وجود دارند . يك داروي شيمي درماني تنها مي تواند براي درمان سرطان استفاده شود اما در اغلب موارد ، داروهاي مختلفي در يك پروتكل و برنامه مشخص براي بيمار استفاده مي شوند داروهاي مختلف با عملكردهاي متفاوت مي توانند با هم براي كشتن سلول هاي تومورال استفاده شوند . اين موضوع احتمال مقاوم شدن سلول هاي سرطاني به يك داروي خاص را كاهش مي دهد .