روزنامه اعتماد

کد خبر: 188493

تاریخ خبر: ۱۴۰۱ يکشنبه ۹ مرداد

گنج زري بود

در اين خاكدان

پيام آزاده

اندوه يادي براي دكتر منوچهر دوائي

پنجشنبه 6 مرداد گورستان تاريخي و خاطره آميز ابن بابويه كسي را به ميهماني گرفت كه به يقين در سپهر اخلاق و انسانيت بلندآوازه تر از عالم خاكي و حيات مادي بود. استاد دكتر منوچهر دوائي پزشك سرآمد و دانشمند برجسته كشور كه در زندگي پربار و بي نظيرش جاي كمترين فاصله اي ميان دانش پزشكي و اخلاق مردم دوستانه باقي نگذاشت، با خلق منظومه اي از اخلاق نيكو، دانش روزآمد، آموزش موثر و درمان بي چشمداشت، خلقي را سوگوار خويش كرد. او زندگي ممتاز و مرفه علمي خود را در امريكا وانهاد و براي خدمت به محرومان سرزمين و سربازان وطن به خوزستان شتافت و در سخت ترين سال هاي جنگ تحميلي به مدد زبردستي اش در جراحي، هم جان بسياري از رزمندگان و ايثارگران را نجات داد و هم به پايه ريزي و رشد اين دانش در شرايط جنگي و آموزش و تربيت عملي پزشكان جوان مدد رساند. از آن پس نيز دكتر دوائي در گسترش مرزهاي دانش، آموزش و پژوهش موثر و نوآورانه باز نايستاد و با آمدن به تهران دانشگاه شهيد بهشتي، فرهنگستان علوم پزشكي و بيمارستان امام حسين را به مراكز و نهادهايي براي توسعه انديشه ها، دغدغه ها و تلاش هاي پايان ناپذيرش تبديل كرد. <<دانش سرطان شناسي نوين>> مرهون همت اوست و تربيت يافتگان آن بزرگ در اين حوزه هيچگاه نمي توانند نقش وي را در آموزش و راهگشايي هاي درماني از ياد ببرند.

استاد دكتر دوائي البته به رغم ورود موفق به حوزه هاي جديد پزشكي هيچگاه از دنياي كودكان و ميدان  درمان آنان دور نشد و پاك انديشي و پاك رفتاري خويش را با زيست معصومانه كودكان به اشتراك گذاشت. من كه توفيق شاگردي او را در دانشگاه شهيد بهشتي داشتم و از آن پس در تجربه همكاري با آن عزيز در بيمارستان امام حسين(ع) درس زندگي و اگر گزافه نباشد <<حكمت عملي>> را آموختم، مي توانم بگويم كه او براي هر دانشجويي فراتر از استاد، <<پدر>> و  براي همكاري <<مراد>> بود و به اين سبب است كه در سوگ آن پدر و مراد، امروز بي تابم و جاي خالي او را در حوزه سرطان شناسي، در عرصه درمان گري، در پهنه نيكوكاري موثر و در وراي همه اينها در آسمان اخلاق پزشكي،<< خداگونه زيستن>> و <<مردم دوستانه خدمت كردن>> به وضوح مي بينم و از خداوند بزرگ مي خواهم كه به ما و به جامعه علمي ما و به ملت ما توفيق پاسداشت ميراث و آموزه هايش را عنايت فرمايد.

اميد هست كه روشن بود بر او شب گور كه شمعدان مكارم ز پيش بفرستاد توضيح ضروري: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار بود، يادداشت دكتر پيام آزاده روز شنبه 8مردادماه در اختيار مخاطبان محترم <<اعتماد>> قرار بگيرد كه به دليل يك اشكال اداري، اين يادداشت با يك روز تاخير منتشر مي شود. قبلا بابت اين تاخير از دكتر پيام آزاده ارجمند عذرخواهي كرده و اميدواريم كه ارتباط ايشان و ساير اساتيد ارجمند با روزنامه مستدام و برقرار ماند.