روزنامه اعتماد

کد خبر: ۱۸۸۴۹۳

تاریخ خبر: ۱۴۰۱ یکشنبه ۹ مرداد

گنج زری بود

در این خاکدان

پیام آزاده

اندوه یادی برای دکتر منوچهر دوائی

پنجشنبه ۶ مرداد گورستان تاریخی و خاطره آمیز ابن بابویه کسی را به میهمانی گرفت که به یقین در سپهر اخلاق و انسانیت بلندآوازه تر از عالم خاکی و حیات مادی بود. استاد دکتر منوچهر دوائی پزشک سرآمد و دانشمند برجسته کشور که در زندگی پربار و بی نظیرش جای کمترین فاصله ای میان دانش پزشکی و اخلاق مردم دوستانه باقی نگذاشت، با خلق منظومه ای از اخلاق نیکو، دانش روزآمد، آموزش موثر و درمان بی چشمداشت، خلقی را سوگوار خویش کرد. او زندگی ممتاز و مرفه علمی خود را در امریکا وانهاد و برای خدمت به محرومان سرزمین و سربازان وطن به خوزستان شتافت و در سخت ترین سال های جنگ تحمیلی به مدد زبردستی اش در جراحی، هم جان بسیاری از رزمندگان و ایثارگران را نجات داد و هم به پایه ریزی و رشد این دانش در شرایط جنگی و آموزش و تربیت عملی پزشکان جوان مدد رساند. از آن پس نیز دکتر دوائی در گسترش مرزهای دانش، آموزش و پژوهش موثر و نوآورانه باز نایستاد و با آمدن به تهران دانشگاه شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی و بیمارستان امام حسین را به مراکز و نهادهایی برای توسعه اندیشه ها، دغدغه ها و تلاش های پایان ناپذیرش تبدیل کرد. <<دانش سرطان شناسی نوین>> مرهون همت اوست و تربیت یافتگان آن بزرگ در این حوزه هیچگاه نمی توانند نقش وی را در آموزش و راهگشایی های درمانی از یاد ببرند.

استاد دکتر دوائی البته به رغم ورود موفق به حوزه های جدید پزشکی هیچگاه از دنیای کودکان و میدان  درمان آنان دور نشد و پاک اندیشی و پاک رفتاری خویش را با زیست معصومانه کودکان به اشتراک گذاشت. من که توفیق شاگردی او را در دانشگاه شهید بهشتی داشتم و از آن پس در تجربه همکاری با آن عزیز در بیمارستان امام حسین(ع) درس زندگی و اگر گزافه نباشد <<حکمت عملی>> را آموختم، می توانم بگویم که او برای هر دانشجویی فراتر از استاد، <<پدر>> و  برای همکاری <<مراد>> بود و به این سبب است که در سوگ آن پدر و مراد، امروز بی تابم و جای خالی او را در حوزه سرطان شناسی، در عرصه درمان گری، در پهنه نیکوکاری موثر و در ورای همه اینها در آسمان اخلاق پزشکی،<< خداگونه زیستن>> و <<مردم دوستانه خدمت کردن>> به وضوح می بینم و از خداوند بزرگ می خواهم که به ما و به جامعه علمی ما و به ملت ما توفیق پاسداشت میراث و آموزه هایش را عنایت فرماید.

امید هست که روشن بود بر او شب گور که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد توضیح ضروری: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بود، یادداشت دکتر پیام آزاده روز شنبه ۸مردادماه در اختیار مخاطبان محترم <<اعتماد>> قرار بگیرد که به دلیل یک اشکال اداری، این یادداشت با یک روز تاخیر منتشر می شود. قبلا بابت این تاخیر از دکتر پیام آزاده ارجمند عذرخواهی کرده و امیدواریم که ارتباط ایشان و سایر اساتید ارجمند با روزنامه مستدام و برقرار ماند.