تزریق وریدی

تزریق از طریق سوزنی که در یک ورید محیطی یا مرکزی قرار می‌گیرد انجام می‌شود. در صورتیکه در هنگام تزریق هرگونه احساس سوزش، قرمزی و خارش در محل تزریق داشتید پزشک و پرستار خود را در جریان قرار دهید. تزریق وریدی از طریق یک رگ محیطی (آنژیوکت) یا یک رگ مرکزی (پورت) انجام خواهد شد.
آنژیوکت: کاتتری (لوله نرم و نازکی) است که معمولاً در دست قرار می‌گیرد. ابتدا رگ محیطی مناسب انتخاب شده، آنژیوکت وارد آن می‌گردد. سپس سوزنآنژیوکت خارج شده و کاتتر نرم در داخل دست قرار خواهد داشت. آنژیوکت در شروع هر جلسه شیمی‌درمانی توسط پرستار در رگ محیطی قرار می‌گیرد و بعد از اتمام شیمی‌درمانی برداشته می‌شود.