شیوع سرطان

براساس آخرین گزارش سالانه وضعیت سرطان در آمریکا، میزان بروز ۸ سرطان در بین مردان بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ کاهش یافته است: ریه و برونش، حنجره، مثانه، معده، تیروئید، کولون و رکتوم، لنفوم غیر هوچکین و مغز و ONS. میزان بروز ۳ سرطان هم افزایش یافته است: پانکراس، کلیه و لگنچه کلیوی، و بیضه

میزان بروز ۷ سرطان در بین زنان بین ۲۰۱۴-۲۰۱۸ کاهش یافته است: تیروئید، تخمدان، کولون و رکتوم، ریه و برونش، مثانه، مغز و ONS و لنفوم غیر هوچکین. میزان بروز ۷ مورد از ۱۸ سرطان شایع هم افزایش یافته است: ملانوم، کبد و مجرای صفراوی داخل کبدی، میلوما، کلیه و لگنچه کلیوی، پانکراس، پستان و حفره دهان و حلق