حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان، شبکه سلامت با موضوع سرطان مری

دوشنبه 15 شهریور ساعت 16

فیلم برنامه به اشتراک گذاشته خواهد شد .