وبینار واکسیناسیون و سرطان در روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1400 با در نظر داشتن در زمان شیوع ویروس کرونا برگزار می گردد.