حضور دکتر پیام آزاده پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۶

در برنامه ضربان شبکه سلامت