از یکم تا هفتم اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد.

پنج شنبه اول اسفند ۹۸، به نام آموزش شاغلین در خصوص سرطان‌های شایع مردان با تاکید بر سلامت پروستات از جوانی تا سالمندی، نامگذاری شده است.

جمعه دوم اسفند، پنجره جمعیتی/ فرصت های شغلی و سیاست‌های سلامت مردان، شنبه سوم اسفند؛ شیوه زندگی سالم در محیط کار با تاکید بر حذف دخانیات و ارتقای فعالیت بدنی، یکشنبه چهارم اسفند، سلامت روانی در محیط کار؛ دوشنبه پنجم اسفند، علل شغلی ناباروری و سایر بیماری‌های شغلی؛ سه شنبه ششم اسفند، کنترل عوامل خطر ارگونومیک، بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی بیماری‌زا در محیط کار و روز چهارشنبه هفتم اسفند ۹۸، به نام پیشگیری از حوادث شغلی و استانداردهای ایمنی کار، نامگذاری شده است.