سرطان

سرطان چیست

سرطان

سرطان یک بیماری در سلول‌های بدن است. سلول‌ها اساس و ساختار بدن محسوب می‌شوند. بدن ما برای کمک به رشد، جایگزینی سلول‌های مرده و یا بهبودی سلول‌های آسیب‌دیدۀ بعد از جراحت سلول‌های جدیدی را می‌سازد.

بطور نرمال سلول‌ها رشد پیدا می‌کنند و این رشد، منظم و تحت کنترل می‌باشد.

گاهی اوقات اشتباهاتی در این فرایند اتفاق می‌افتد و سلول‌ها در یک مسیر بدون کنترل رشد پیدا می‌کنند. این رشد بدون کنترل منجر به ایجاد توده‌ای می‌شود که سرطان یا تومور نامیده می‌شود.

یک تومور ممکن است خوش‌خیم یا بدخیم باشد.

یک تومور خوش‌خیم قادر به گسترش به سایرنواحی بدن نیست و فقط در محل آناتومیکی خود رشد پیدا می‌کند. با این وجود اگر یک تومور خوش‌خیم به رشد خود در محل آناتومیک خود ادامه دهد با اثر فشاری بر بافت‌های مجاور می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد شود.

یک تومور بدخیم از سلول‌های سرطانی که در حال رشد بوده و این رشد غیرقابل کنترل و قادر به گسترش به دیگر نواحی بدن است تشکیل می‌گردد. هنگامیکه یک تومور در مراحل اولیه است، ممکن نیست به بافت‌های مجاور تهاجم پیدا کند. در این مرحله به عنوان سرطان درجا (in-situ) نامیده می‌شود. وقتی تومور رشد بیش از حد پیدا کند، ممکن است به بافت‌های اطراف تهاجم پیدا کرده، یک کانسر تهاجمی ایجاد کند.

سلول‌های سرطانی عروق خونی خود را از طریق فرایندی که رگ‌زایی نامیده می‌شود ایجاد می‌کنند. این عروق خونی به سلول‌های سرطانی اجازه می‌دهند تا اکسیژن یا سایر مواد غذایی خود را تأمین کنند.

گاهی اوقات سلول‌ها از محل اولیه خود به بافت‌ها و سایر اعضا و استخوان تهاجم پیدا می‌کنند. وقتی این سلول‌های تومورال به یک محل جدید برسند ممکن است به رشد خود ادامه داده، تومور دیگری را با همان خصوصیات تومور اولیه در مکان آناتومیک جدید ایجاد کنند. در این حالت به عنوان متاستاز شناخته می‌شوند.

یک متاستاز با همان نام تومور اولیه بیان می‌گردد. برای مثال سرطان پستان که به کبد گسترش پیدا کند همچنان همان سرطان پستان است حتی اگر فرد علائمی ناشی از متاستاز کبدی داشته باشد.