دکتر پیام آزاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدارج علمی

 • ورود به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران: 1368
 • دريافت دكتري طب عمومي : 1376
 • گذراندن دوره خدمت وظيفه بعنوان پيام آور بهداشت  :13761378
 • ورود به دوره تخصص رشته راديوتراپي- انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: 1378
 • اخذ گواهينامه تخصــصــي در رشــته راديوتراپي- انكولوژي از دانشــگاه علوم پزشــكي شــهيدبهشتي :1381
 • نفر اول تخصص ( گواهينامه ) رشته راديوتراپي- انكولوژي سال 1381
 • نفر اول بورد ( دانشنامه ) رشته راديوتراپي- انكولوژي سال 1381

محل فعالیت

 • دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي : عضو هيئت علمي راديوتراپي انكولوژي   
 • بيمارستان امام حسين(ع) : عضو هيئت علمي و متخصص راديوتراپي انكولوژي
 • بيمارستان پارس تهران (بلوار كشاورز)
 • بيمارستان پارسيان تهران ( سعادت آباد)
 • دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 • سرپرست بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین (ع)
 • عضو هيئت موسس مركز تحقيقات كارديوانكولوژي
 • عضو كميته راهبردي پزشكي مركز ملي يون درماني ايران
 • عضو كميته فني راديوتراپي معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال 1397
 • عضو كميته تخصصي راديوتراپي هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران از سال 1397
 • عضو كميته گايدلاين نويسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال 1396
 • مسئول راه اندازي مركز جامع سرطان دانشگاه شهيد بهشتي
 • معاون گروه راديوتراپي انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 1395 تا كنون
 • مدير برنامه دستياري گروه راديوتراپي انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از 1382
 • معاونت آموزشي بخش راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين(ع) از 1382تا1384
 • معاونت آموزشي گروه راديوتراپي انكولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1385
 • مسئول كميته سياست گزاري شبكه ملي تحقيقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • مسئول كميته راهبردي انجمن سرطان ايران
 • مشاور ارشد انجمن جراحان عمومي ايران 1392
 • دبير نشريه دانستنيهاي سرطان سال 1391
 • مجري طرح مميزي 114 مو ضوع مهم علمي  انجمن سرطان ايران  ، تو سعه علوم پز شكي معاونتعلمي فناوري دفتر رياست جمهوري
 • نماينده كميته راهبردي و هيئت مديره انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران در هيات امناي صــرفهجويي ارزي در معالجه بيماران
 • نماينده گروه راديوتراپي انكولوژي در طرح اصلاح برنامه آموزشي پزشكي عمومي (كشوري) 1384
 • نماينده گروه راديوتراپي انكولوژي در تاليف راهنماي مطالعه خون و انكولوژي(كشوري) 1384
 • نماينده گروه راديوتراپي انكولوژي درشوراي آموزشي پژوهشي بيمارستان امام حسين(ع) 1384
 • نماينده مجري كميته راهبردي رشته راديوتراپي انكولوژي وزارت بهداشت از سال 1385
 • نماينده انجمن راديوتراپي انكولوژي و مسئول برنامه ريزي درمعاونت سلامت وزارت بهداشت درمان
 • همكار اصلي در طرح تدوين راهنماي استفاده از داروي تراستوزوماب ( گايد لاين ) ، در بيماران مبتلا به سرطان پستان د ر ايران ، شبكه ملي تحقيقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،

 1390

 • عضو هيئت موسس انجمن سرطان ايران
 • عضو هيئت مديره انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران از سال 1389 لغايت 1395
 • عضو رسمي انجمن سرطان امريكا ASCO   
 • عضو رسمي كامل (FULL MEMBER) انجمن مديكال انكولوژي اروپا ESMO
 • European Neuroendocrine Tumor Society ) عضــو رســمي انجمن نورواندوكرين تومور اروپا

 (ENETS

 • عضو كميته سوال طراحي آزمون ارتقاء رشته ي راديوتراپي انكولوژي 1382
 • عضو كميته مشاورين بين المللي جراحي متاستازهاي كبدي LiverMetsurvey  , 2003
 • عضو كميته ي كشوري تدوين محتوي برنامه مدون رشته راديوتراپي انكولوژي وزارت بهداشت 1384
 • عضو كميته دانشگاهي تدوين برنامه راهبردي رشته راديوتراپي انكولوژي  1384
 • عضو كميته يوروانكويورولوژي مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1384
 • عضو كميته دانشگاهي تدوين برنامه راهبردي رشته راديوتراپي انكولوژي  1384
 • عضو كميته تدوين راهنماي باليني درمان سرطان پروستات مركز تحقيقات كليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1388
 • عضــو كميته تدوين راهنماي باليني درمان ســرطان مثانه مركز تحقيقات كليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1389
 • ع ضو كم يته تدوين راهنماي باليني ت شخيص، درمان و پيگيري سرطان كليه مركز تحقيقات كليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1390 ع ضو كم يته تدوين راهنماي باليني ت شخيص، درمان و پيگيري سرطان بي ضه مركز تحقيقات كليه و مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1390
 • عضو كميته راهبردي رشته راديوتراپي انكولوژي وزارت بهداشت از سال 1385
 • عضو كميته كشوري تدوين كوريكولوم آموزشي رشته راديوتراپي انكولوژي از سال 1385
 • عضو كميته برنامه ريزي آموزش مداوم پزشكي عمومي 1386
 • عضو كميته ارزشيابي رشته ي راديوتراپي انكولوژي 1388
 • عضو كميته كشوري سرطان ايرا ن ( معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي)
 • عضو كميته تدوين دستورالعمل كشوري درمان سرطان هاي شايع كشور 1386 ( معاونت سلامت )
 • عضو شوراي عالي مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1385
 • عضو شوراي راهبردي شبكه ملي تحقيقات سرطان
 • عضو شوراي پژوهشي شبكه ملي تحقيقات سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 • عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي انجمن پاتولوژي ايران به زبان انگليسي 1385
 • scientific   Editorial  Board of Iranian journal of pathology
 • عضو هيئت تحريريه مجله راديولوژي ايران به زبان انگليسي
 • scientific   Editorial  Board of Iranian journal of Radiology
 • عضو هيئت تحريريه نشريه علمي خبري انجمن آسيب شناسي ايران 1384 

 

 • نفر اول گواهينامه رشته راديوتراپي انكولوژي تير ماه 1381
 • نفر اول بورد تخصصي رشته راديوتراپي انكولوژي شهريور ماه 1381
 • استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ارديبهشت ماه 1388

 

 • كارنامه باليني عملي دستياران Log Book رشته راديوتراپي
 • راهنماي تراستوزوماب در سرطان پستان،مجموعه توصيه هاي تشخيصي ،درماني و سياستي بههمراه راهنماي تصميم گيري بيماران
 • مميزي رشته سرطان شناسي ايران
 • شيمي درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پستان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • پرتو درماني (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پروستات (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان كولوركتال (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد اول : داروهاي شيمي درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد دوم : درمان هاي هدفمند سرطان ، (راهنماي باليني بيماران و خانوادهها)
 • درمان دارويي سرطان ،جلد سوم : هورمون درماني ، (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان پانكراس (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سرطان مري (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • سازگاري روحي و رواني با سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • روابط زناشويي در بيماران مبتلا به سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • ترومبوآمبولي و سرطان
 • سرطان معده (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)

۴

 • تغذيه و سرطان (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • كاربرد انتقال خون (راهنماي باليني بيماران و خانواده ها)
 • دبير علمي اولين كنگره انجمن سرطان ايران سال 1384 تهران
 • دبير علمي برنامه مدون پزشكان عمومي 1384
 • دبير علمي دومين كنگره انجمن سرطان ايران 1311 آبان 1385 تهران
 • دبير علمي هفتمين كنگره انجمن جراحان عمومي ايران شهريور 1391 تهران
 • دبير علمي هشتمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 30 آذر و 1 دي ماه 1391 تهران
 • دبير علمي سومين كنگره بين المللي و سيزدهمين همايش سالانه كلينيكال انكولوژي همزمان بااولين كنگره راديوبيولوژي باليني و سـومين كنگره پرسـتاري و سـومين كنگره كارشـناسـانراديوتراپي 28 لغايت 30 آذر ماه 1397– هتل المپيك
 • دبيراجرايي سومين كنگره انجمن سرطان ايران1618 آبان 1386 تهران
 • دبيراجرايي چهارمين كنگره انجمن سرطان ايران1618 آبان 1387 تهران
 • دبيراجرايي پنجمين كنگره انجمن سرطان ايران1618 آبان 1388 تهران
 • دبيراجرايي ششمين كنگره انجمن سرطان ايران1618 آبان 1389 تهران
 • دبير اجرايي هفتمين كنگره انجمن سرطان ايران2927 مهر 1390 تهران
 • دبير اجرايي همايش غرب آسيا 2 لغايت 4 اسفند ماه 1397 هتل اسپيناس
 • دبير سمينار كانسرهاي كولون در همدان مرداد ماه سال 1384  
 • دبير سمينار كانسرهاي پستان در همدان مرداد ماه سال 1384
 • A phase III study of UFT plus oxaliplatin  (UFOX) us.  Capecitabine plus oxaliplatin

(Xelox) and Folfox in first – line metastatic colorectal cancer (MCRC).

 • The Role of Xaliproden in decreasing the incidence of oxaliplatin  – induced Neuropathy . 
 • Randomized trial comparing docetaxol , cisplatin  ,  5FU (DCF) with Epirabicin,

cisplatin , 5FU (ECF) in advanced gastric Adenocarcinoma.

 • بررسي مقايسه اي window setting هاي متفاوت در كشف ضايعات عفوني تومورهاي اوليه و متاستاتيك كبدي در سي تي اسكن    
 • بررسي شيوع و عوامل زمينه ساز فرسودگي شغلي در مراقبين بيماران مبتلا به سرطان در ايران
 • ارزيابي شيوع، ابعاد و عوامل زمينه ساز مشكلات بيماران مبتلا به سرطان در ايران
 • بررسي وضعيت ژن هاي TS و ERCC1 و ارتباط آن با عوامل باليني و پاتولوژي در سرطان هاي دستگاه گوارش
 • كارآزمايي باليني فاز II بررسي پاسخ باليني و عوارض داروي شيمي درماني پاكلي تكسل در بيماران مبتلا به سرطان پيشرفته معده
 • بررسي خصوصيات باليني، پاتولوژي و نتايج درمان بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال مراجعه كننده به مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي 1376 تا 1385
 • بررسي خصوصيات باليني، پاتولوژي و نتايج درمان بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه كننده به مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي 1376 تا 1385

٣٧

  بررسي خصوصيات باليني، پاتولوژي و نتايج درمان بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان امام حسين در طي سال هاي 1376 تا 1385 

گالری تصاویر