حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان شبکه سلامت پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶

با عنوان : سرطان مری