پوست خود را بهطور منظم معاینه کنید. بهتر است پوست خود را پس از دوش گرفتن و
زمانی که مرطوب است چک کنید.
یکی از نقاط رایج تشکیل مالنوم در مردان قسمت پشت بدن، و در زنان قسمت پایینی ساق
پا است. با اینحال به این محل ها اکتفا نکنید. ماهی یک بار تمام بدن خود را برای یافتن
خال یا لکه مشکوک از قسمت سر تا پایین پا بررسی کنید.
نواحی پنهان را باید بیشتر بررسی کرد:
•الی انگشتان دست و پا
•کشاله ران
•کف پاها
•پشت زانو ها
پوست سر و گردن را باید برای یافتن خال وارسی نمود.
باید از یک آینه استفاده کرد یا از یکی از اعضای خانواده درخواست نمود که در
وارسی این نواحی کمک کند.
ً باید درباره خالی که تازه ظاهر شده است بسیار مظنون بود.
مخصوصا
میتوانید از خالها عکس بگیرید تا بتوانید متوجه تغییرات آنها در آینده شوید. اگر
نوجوان هستید، باردار هستید یا حوالی یائسگی هستید توجه بیشتری به خالها و لکهها
داشته باشید چون در این زمانها تغییرات هورمونی در بدن رخ میدهند.