وبینار تومورهای سر و گردن در روز پنجشنبه 3 تیر ماه 1400 توسط انجمن سرطان ایران و مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد برگزار گردید .