شاید تا بحال نمی دانستید، ولی دود سیگار انواع مختلفی دارد که هریک به نوبه خود مضراتی دارند:

دود سیگار دست اول: این دود، دودی است که بطور مستقیم به وسیله فرد سیگاری استنشاق می شود.

دود سیگار دست دوم: دود سیگار دست دوم، دود سیگاری است که در محیط وجود دارد و دیگران آن را استنشاق می کنند. به افرادی که این دود را استنشاق می کنند “سیگاری دست دوم” گفته می شود. این سی گاریهای دست دوم افرادی هستند که خودشان سیگار  نمیکشند بلکه فقط دود حاصل از تدخین تنباکو توسط دیگران را استنشاق  میکنند .یعنی مثلا پدر، مادر یا همسر شما سیگار  میکشند و دود آن به اجبار وارد ریه شما هم  میشود. با حضًور به مدت یک ساعت در یک اطاق پر از دود سیگار، یک فرد غیرسیگاری ممکن است معادل کشیدن ۵ تا ۱۰ سیگار، مواد سمی موجود در دود سیگار را استنشاق کند. اهمیت این نوع استنشاق دود سیگار در سال های اخیر روشن تر شده است. طبق  گزارشهای سازمان جهانی بهداشت ،یکی از هر ۱۰ مرگ ناشی از مصرف دخانیات، در افراد سیگاری دست دوم اتفاق  میافتد. امروزه ثابت شده است که همه بی ماریهای ناشی از سیگار کشیدن، در افراد سیگاری دست دوم هم ممکن است رخ دهد مانند انواع  سرطان و یا بی      ماریهای              قلبی عروقی .

قرارگرفتن در معرض دود محیطی سیگار باعث افزایش خطر  عفونتهای تنفسی در کودکان  میشود.  پس فرقی  نمیکند خودتان سیگار بکشید، و یا در مکانی حضور پیدا کنید که فضای آن مملو از دود سیگار است.

دود سیگار دست سوم: این دود، باقیمانده دود محیطی یا دست دوم بر روی سطوح است .

دود حاصل از مصرف دخانیات به شدت جذب سطوح درون خانه مانند دیوار، سقف، و وسایل خانه مانند فرش و پرده و اسباب و اثاث خانه و همچنین     لباسها می شود. این دود دست سوم به راحتی از راه پوست، استنشاق غبار و بلع، جذب بدن می شود. این یک خطر بهداشتی است که اخیراً اهمیت آن شناخته شده است.

نکته کلیدی: اگر غیرسیگاری هستید، به دیگران اجازه ندهید در منزل شما سیگار بکشند ،بخصوص زمانی که کودکی در خانه شما حضور دارد.