برگزاری دوره ایمونوانکولوژی

برگزاری دوره ایمونوانکولوژی
در پنجمین بیمارستان جهان و اولین بیمارستان دانشگاهی در آلمان با حضور اساتید صاحب نظر در حوزه ایمونوانکولوژی
بیمارستان CHARITE برلین
۷-۸ November 2019