حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان، شبکه سلامت با موضوع سرطان مری

دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶

فیلم برنامه به اشتراک گذاشته خواهد شد .