مصرف دخانیات مهمترین عامل مرگ های قابل پیشگیری است. دود تنباکو و سیگار حاوی بیش از ۴۰۰۰ ماده شیمیایی است که بیش از ۴۰ نوع از آنها مواد محرک یا سمی و سرطان زا هستند. در بین این مواد شیمیایی، گازها و بخارهای متنوعی وجود دارد که از نظر غلظت حامل مواد خاصی هستند که آلایندگی آنها ۵۰  هزار برابر بیشتر از  آلودهترین  شهرهای جهان است. حرارت ناشی از کشیدن سیگار نیز  میتواند به ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد که مضر است. استنشاق گازهای سمی ،غش اهای مخاطی حساس بدن را در معرض مواد شیمیایی سوزاننده قرار  میدهد که این کار باعث تخریب  بافتها  میشود.

سیگاری های بزرگسال به طور متوسط بیش از ۱۳ سال از زندگی خود را به دلیل مصرف سیگار از دست می دهند و تقریبًاً ۵۰ درصد سیگاری ها از بیماری های مرتبط با تنباکو می میرند. جزء اعتیاد آور سیگار، نیکوتین است که با اثر بر دستگاه اعصاب مرکزی موجب اعتیاد می شود. نیکوتین سیگار و تنباکو  به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف ۳۰ ثانیه به مغز می رسد و روی سلول های عصبی آن اثر می گذارد. میانگین سن شروع سیگار در کشور در مردان ۱۹ سال و در زنان ۲۱ سال است. میانگین تعداد سیگار مصرفی در کل کشور در روز نیز ۱۴-۱۳ عدد در گروه ۶۵-۱۵ ساله است.

دخانیات چه بیماری هایی را سبب می شود؟ شرک تهای سیگارسازی  میکوشند  سیگاریها در تبلیغات آنها جذاب و محرک به نظر برسند اما تحقیقات نشان  میدهند که عکس این موضوع صحیح است. مصرف دخانیات منجر به افزایش خطر بسیاری از بیماری ها نظیر بیماریهای قلبی عروقی، سکته مغزی، پوکی استخوان، دیابت، ناراحتی و عفونت تنفسی، اختلالات عروقی، زخم های معده و دوازدهه می شود. احتمال ناتوانی جنسی مردان سیگاری حدود دو برابر بیش از مردان غیرسیگاری است. در زنان ،کشیدن سیگار  میتواند منجر به نازایی و ایجاد مشکلاتی در حین حاملگی شود. زنانی که سیگار  میکشند بیشتر  دچار نازایی، حاملگی  خارجرحمی، سقط خود به خودی و زایمان جنین مرده می شوند .

دخانیات باعث چه سرطان هایی می شود؟ دخانیات خطر انواع سرطان ها از سر تا پا را زیاد می کند. مصرف دخانیات سبب افزایش خطر بروز بسیاری از سرطان ها در بدن می شود از جمله سرطان های سر و گردن، سرطان ریه، سرطان های گوارشی مانند معده و مری ،لوزالمعده و روده، سرطان های ادراری مانند مثانه و کلیه، سرطان گردن رحم و سرطان خون.

از هر ۱۰ فرد مبتلا به سرطان ریه ،۹ نفر مصرف کننده دخانیات بوده اند

سیگار را ترک کنید ولی قلیان را جایگزین آن نکنید!

هر وعده قلیان معادل ۵۰-۱۰۰ نخ

بیش از ۸۰ درصد افراد معتاد ، ابتدا با سیگار شروع کردند

بسیاری از ما درباره ضررهای سیگار  میدانیم و نسبت به آن  سختگیر هستیم و اگر متوجه شویم فرزندمان سیگاری است او را توبیخ  میکنیم و دچار نگرانی  میشویم اما این حساسیت را درباره قلیان نداریم. قلیان را راحت به  خانههای خود راه  میدهیم و حتی اگر فرزندمان لبی هم به آن زد ناراحت  نمیشویم و  سختگیری  نمیکنیم. همچنین بسیاری از مردم به اشتباه تصور  میکنند که قلیان از سیگار خطر کمتری دارد. در حالیکه در بسیاری از موارد قلیان مضرتر هم هست. توتون قلیان بسیار نامرغوب است و مواد مصنوعی افزودنی به آن گازهای سمی زیادی تولید  میکند .

قلیان ۴۰۰ مادۀ سمّی و س رطانزا دارد. تنباکوهای می وهای علاوه بر این ۴۰۰ نوع سم ،مواد مضرتری نیز دارند که از پوست میوه تخمیر شده با مواد افزودنی تهیه  میشوند و  میتوانند باعث آلرژی، آسم و حساسیت شوند. نیکوتین هم که مادۀ اعتیادآور تنباکو است ،باعث  میشود فردی که قلیان  میکشد برای تأمین نیاز خود در طول زمان قلیان بیشتری بکشد. علاوه بر آن شما در هنگام کشیدن قلیان، پُ کهای عمی قتری  میزنید و همچنین مدت زمان زیادتری را صرف  میکنید. در نتیجه ،یک قلیان  میتواند  دهها برابر یک سیگار دود و گاز سمی وارد ریه شما کند.

تحقیقات نشان داده افرادی که قلیان  میکشند بیشتر از سی گاریها مستعد اعتیاد به مواد مخدر و حشیش  میشوند. هرچند کشیدن قلی ان بلافاصله فرد را معتاد  نمیکند اما در درازمدت آثار سوء خود را مشخص  میکند. به عبارت دیگر قسمت  عمدهای از اعتیاد و عادت به قلیان مربوط به آداب و رسوم کشیدن قلیان در برخی  جمعهای دوستانه و خانوادگی است که متأسفانه به دلیل باورهای غلط و عدم اطلاع از ضرر و زیان آن باعث  میشود تا جوانان و نوجوانانی که در این  جمعها قلیان  میکشند مورد نکوهش قرارنگیرند و نیز به دلیل بوی خوش، نداشتن سرفه و سوزش گلو، لذت و  وقتگذرانی و… با استقبال روبرو شود.

قلیان دود پرخطرتری از دود سیگار دارد. اگر  میخواهید قلیان را از خود و خانواده و خصوصاَ جوانان دور کنید باید به این یقین دست پیدا کنید که قلیان مضر است در حالی که  یکسوم قلی انیها و بسیاری از کسانی که قلیان  نمیکشند بر این باورند که قلیان هیچ تأثیری روی سلامت آنها ندارد و حتی ضرر قلیان کمتر از سیگار است. آنها بر این باورند که به دلیل گذشتن دود قلیان از آب؛ دود توتون تصفیه  میشود درحالی که حتی این عمل باعث تشدید عوارض توتون  میشود.

ذغال قلیان مونوکسیدکربن دارد. ذغالی که برای سوزاندن تنباکوی قلیان استفاده  میشود خطرات قلیان را افزایش  میدهد زیرا  سوختهای ذغالی حاوی مونوکسید کربن، آهن و مواد شیمیایی  سرطانزا هستند. قلیان اس انسهای  پرعارضهای دارد.  اسانسها و عطرهایی که برای معطرشدن توتون استفاده  میشوند، خود عوارض جداگانه و شدیدی را به همراه دارند .مشخص است که از سوخت این ترکیبات ناشناخته چندین مادۀ سمّی،  سرطانزا و کشنده  تولید  میشود.

درجه حرارت و دود ناشی از تنباکو در سیگار حدود ۶۰۰ درجه سانت یگراد و در قلیان بسیار بالاتر است. از سویی ذغال های نیمه سوخته و سوخته آتشدان قلیان، گاز مونواکسیدکربن را مستقیماَ به درون ری هها انتقال م یدهد و احساس گیجی بعد از مصرف تنباکو که افراد آن را نشانه مرغوبیت تنباکو م یدانند، در واقع ناشی از آن است. یکی دیگر از مضرات قلیان، ناشی از  اسانسهای شیمیایی با بو و مزه  میوهای است که این نوع  توتونها بر اثر حرارت بالا هیدرولیز م یشوند .

در مصرف قلیان، مکش ریوی است و باید  ریهها را پرکرد. در حالی که در کشیدن سیگار ،مکش دهانی است و دود آن قورت داده م یشود. بنابراین دود قلیان که مضرتر است با مکش ریوی  عمیقتر تا انتهای یترین منافذ ریه نفوذ م یکند .

در زمینه خاصیت آب در قلیان هم باید گفت برخلاف  دیدگاههایی که از طرف  مصرفکنندگان قلیان مطرح م یشود، آب قلیان در کاهش  زیانهای تنباکو، نقش اساسی ندارد. آب در واقع دو کار انجام م یدهد؛ ابتدا اینکه دمای دود را پایین م یآورد زیرا محفظه آتشدان دمای بسیار بالایی دارد که این امر استعمال دود ناشی از تنباکو را غیرممکن م یکند و از طرف دیگر آب ،نقش صافی )فیلتر( سیگار را بازی م یکند و مقداری از تار یا قطران حاصل از سوختن تنباکو را م یگیرد که کدرشدن آب پس از  قلیانکشی به خاطر حل شدن این مواد درآن است.

انتقال  عفونتهایی از قبیل سل، ویروس تبخال، میکروب هلیکوباکتر پیلوری )عامل زخم معده(، هپاتیت و وی روسهای عامل  عفونتهای تنفسی و سرماخوردگی و بی ماریهای  رودهای تنها  گوشهای از  بیماریهایی است که همگی از طریق مصرف قلیان مشترک انتقال  مییابد.

همچنین کشیدن قلیان  میتواند باعث افسردگی، رنگ پریدگی، سردرد، سرگیجه، اختلالات گوارشی، بروز  ناراحتیهای قلبی و عروقی و زمی نهسازی ابتلا به انواع  سرطانها گردد. اگزمای دست، مشکلات دندانی و تحلیل استخوانی فک و صورت از دیگر عوارض مصرف قلیان است.چرا سیگار کشیدن اعتیادآور است؟

مقصر اصلی اعتیادآوری سیگار، ماده مخدری به نام نیکوتین است. با کشیدن سیگار، مغز به سرعت به نیکوتین عادت می کند و در نتیجه با گذر زمان نیاز بیشتری به نیکوتین پیدا می کند.  مغز پس از عادت کردن به نیکوتین، شروع به ترشح مواد شیمیایی  میکند. در واقع مواد شیمیایی موجود در دود سیگار مغز را وادار به ترشح دوپامین و  نوراپینفرین )دو ماده شیمیایی مهم در تنظیم اعمال بدن(  میکند. اگر مغز این دو ماده شیمایی را بیش از حد ترشح کند، سطح کلی مواد شیمیایی در مغز بهم می ریزد و پس از مدتی، مغز برای مقابله با این مشکل شروع به ترشح مواد شیمیایی ضد نیکوتین  میکند. این مواد شیمایی ضدنیکوتین باعث می شوند زمانی که سیگار نمی کشید دچار افسردگی و خستگی شوید. با گذر زمان، مغز شروع به  پیشبینی زمان سیگار کشیدن شما  میکند و در این هنگام اقدام به ترشح موادشیمایی ضدنیکوتین  میکند. این مواد شیمایی ضد نیکوتین باعث  میشوند شما احساس خستگی و افسردگی کرده و در نتیجه مجدداً سیگار بکشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.