دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی نورواندوکرین 214x300 وبینار نورواندوکرین  ایمونوتراپی

سخنرانی دکتر پیام آزاده در وبینار نورواندوکرین در روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹