حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان شبکه سلامت پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶

با عنوان : سرطان مری

دکتر پیام آزاده متخصص رادیوتراپی انکولوژی placeholder حضور دکتر آزاده در برنامه ضربان  ایمونوتراپی