حضور دکتر پیام آزاده در برنامه ضربان شبکه سلامت

دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰

با موضوع ایمونوتراپی

فیلم برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری خواهد شد