دکتر پیام آزاده

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سرطان پایان زندگی نیست قابل پیشگیری است با خود مراقبتی و امید در مراحل اولیه درمان پذیر است