سرطان قابل پیشگیری است با خود مراقبتی و امید پایان زندگی نیست در مراحل اولیه درمان پذیر است